Издавани дипломи

Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация или част от нея се удостоверява, съгласно наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, в сила от 10.07.2018 г., издадена от министъра на образованието и науката и Обн. Дв. бр. 57 от 10 юли 2018г. и Наредба № 2 от 13.11.2014 за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, здаваните документи са:

  • Удостоверение за професионална квалификация – за обучение по част от професия, образец № 3-37
  • Свидетелство за професионална квалификация – за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54
  • Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия, образец № 3-37В
  • Свидетелство за валидиране на професионална квалификация – за придобиване на степен на квалификация по професия, образец № 3-54аВ
  • Европас приложение към диплома за признаване на диплома и работа в чужбни
  • Дубликати на изгубени дипломи и сертификати

Тези два документа се издават след успешно полагане на изпит в лицензирана обучаваща институция и са признати в България и страните членки на Европейския съюз.

Задължителни условия, при които имате право да запишете курс и да получите Държавна диплома:

  1. Трябва да имате навършени 16 години.
  2. Трябва да имате завършен минимум 10ти клас.
  • Това се доказва с диплома за средно или висше образование, удостоверение за завършен 10ти клас (това е Удостоверение на бланка от МОН, подписана от директора на училището, а не справка, служебна бележка или уверенеие).

3. Ако образованието Ви е завършено в чужбина, представената диплома трябва да е официално призната според българското законодателство, а не просто да бъде преведена на български.