Курс Социален асистент с държавна диплома

Съкратен курсЦЕНА НА КУРСА: 380 лв.
&#x
Курс Социален асистент
Част от професия
&#x
Продължителност
150 уч. часа / около 1 месец
&#x
Цена : 380 лв.
&#x
Дистанционно обучение
24. часа онлайн достъп
&#x
Практика
Практически занятия в Хоспис
&#x
Държавна Диплома
Удостоверение за професионално обучение
Курс Цяла професияЦЕНА НА КУРСА: 980 лв.
&#x
Курс Социален асистент
Цяла професия
&#x
Продължителност
660 уч. часа / около 4 месеца
&#x
Цена : 780 лв.
&#x
Дистанционно обучение
24 ч. онлайн достъп
&#x
Пактика
Практически занятия в Хоспис
&#x
Държавна Диплома
Свидетелство за професионална квалификация
Валидиране ЦЕНА НА КУРСА: 780 лв.
&#x
Валидиране на професия
Признаване на трудов стаж
&#x
Продължителност
около 1 месец
&#x
Цена : 780 лв.
&#x
Получаване на диплома
Подаване на документи
&#x
Държавна Диплома
Свидетелство за професионална квалификация

Курс Социален асистент

Квалификационният курс за обучение по професията “Социален асистент” ще ви помогне да получите теоретични знания и практически умения за работа по подобряване на качеството на живот на уязвими групи хора –   възрастни с увреждания, физически, интелектуални и хронични заболявания, самотно живеещи и възрастни хора, чрез ежедневна подкрепа в дома им и извън него.

В учебният център се провежда обучение по професията за начинаещи: “Подпомагане на възрастни” (социален асистент), Социален асистент, одобрени, ЛИЦЕНЗИРАНИ от НАПОО и признати в Европейския съюз.

Курсът по професия “Подпомагане на възрастни” е подходящ за практикуване в социални заведения, болници, частни домакинства, дом за стари хора, хоспис.

Предлаганото обучение е с ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО и КОРЕКТНОСТ в съответствие с Държавните образователни изисквания на МОН. ЦПО „Дълголетие” град Велико Търново обучава и подготвя квалифицирани професионалисти, които са намерили добра реализация в България и чужбина.

Професионално направление: Код 762 Социална работа и консултиране
Професия: Код 762040 “Социален асистент”
Специалност:  7620402 Подпомагане на възрастни

 • Професионализъм и индивидуален подход
 • Дистанционно теоритично обучение и казуси
 • Самостоятелно определяне на темпото на учене
 • Достъп на материалите по всяко време
 • Иключително обхватно, богато и ценно учебно съдържание – обхваща 14 модула и 155 лекции
 • Практическа част: практически занятия в Хоспис – присъствено
 • Практическа част: решаване казуси – онлайн или присъствено
 • Държавна диплома, призната в чужбина

Организация и начин на провеждане:

 • Обучението се извършва дистанционно.Разработената методика за дистанционна форма на обучение позволява самостоятелна работа за всеки обучаван, възможност за самоподготовка по всяко време, като обучаваният сам определя кога и колко време за обучение да отдели. Необходими са само компютър и достъп до интернет.
 •  Практическото обучение се осъществява присъствено в лечебни заведения, което предопределя високо ниво на подготовка на обучаващите се.
 •  Дълголетие разполага с експерти с опит и знания от всички сфери на здравните грижи, което гарантира високо качество на обучението.
 • При завършване на обучението, успешно положилите държавни изпити по теория и практита получават Свидетелство за придобита професионална квалификация – образец на МОНМ. При завършване на непълен курс на обучение се полага само заключителен изпит и се издава Удостоверение за професионална квалификация по част от професия – образец на МОНМ.
 •  Документите за придобита професионална квалификация са признати в страните от Европейския съюз.

Основните задачи на социалния асистент са:

 • да oказва помощ при организиране на занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, организиране на занимания по интереси, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква и др.);
 • да придружава децата и възрастните до и от обучаваща институция, при необходимост присъства по време на учебните и да подпомага подготовката за учебни занятия (домашна работа);
 • да подпомага поддържането на социални контакти и да допринася за осигуряване на емоционален комфорт на потребителя и неговите близки;
 • да оказва подкрепа при кризисни ситуации от битово естество (загуба на близък човек, тежко заболяване, продължителна раздяла, ситуации на насилие и др.);
 • да съдейства при изготвяне на документи от институции, заплащане на данъци, такси и други сметки и задължения със средства на потребителя, снабдяване с помощни средства, приспособления и съоръжения, с учебни пособия и консумативи при тежко заболяване и инвалидност, както и при ползване на различни социални услуги;
 • да поддържа контакт с личния лекар при влошаване на здравословното състояние и да придружава при необходимост потребителя до личен или друг лекар, да оказва съдействие при настаняване в болница, санаториум и при грижи в болница (при необходимост).

Формата на обучение е квалификационен курс редовно или дистанционно обучение. Завършилите обучението по този модул получават удостоверение за професионална квалификация валидно за всички страни от Европейския Съюз и Швейцария. Те могат да работят като домашни помощници за гледане на възрастни и социални асистенти в социални домове и хосписи. През последните години десетки души са завършили такова обучение при нас и успешно се реализират на пазара на труда на Австрия, Германия, Франция, Гърция, Испания, Италия и др.

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията “Социален асистент” могат да заемат длъжностите 5133-1001 Домашен санитар; 5133-1002 Личен асистент; 5133-1003 Обслужващ болни; 5133-1004 Социален асистент; 5133-1005 Разносвач на храна; 5132-1001 Болногледач; 5131-3001 Бавачка; 5131-1005 Детегледачка от Националната класификация на професиите и да упражняват професията въз основа на придобитите знания, умения и компетенции.

За повече информация относно курса за социален асистент можете да се свържете с нас на следният тел:  0988 862 070

Дистанционно обучение

Учебна онлайн платформа с богато съдъдържание и лесна за работа

Онлайн академия Дълголетие Ви предлага уеб-базирана платформа за обучение с достъп до учебните материали. Може да обсъждате и да се консултирате с преподавателя по всички въпроси възникнали при усвояването на материята.

Материята в курса е съобразена с всички изисквания на съвременните технологии и дава гаранция, че ще ви бъде преподаден учебен материал актуален към днешна дата.

Обучението е  разделено на четири модула: общозадължителна подготовка, отраслова професионална подготовка, специфична задължителна и избираема професионална подготовка. Предвидено е и обучение по практика.

курс социален аситент
курс социален аситент

Онлайн академия Дълголетие Ви предлага уеб-базирана платформа за обучение с достъп до учебните материали.
✔️ 24 часов достъп до системата чрез личен профил на курсист в платформата http://academy.dalgoletiebg.com/курс-социален-асистент/

✔️обучително видео с подробно обяснение съпка по стъпка как се работи с платформата , което може да гледате многократно при затруднение

✔️Иключително обхватно, богато и ценно учебно съдържание – обхваща 14 модула и 155 лекции

✔️ решаване на тестове – онлайн

✔️своевременно съдействие при технически затруднения с платформата от наш консултант

Практическа част:

✔️ практически занятия в Хоспис – присъствено
✔️ решаване казуси – онлайн или присъствено

Държавна диплома

Удостоверение за професионална квалификация
Европас приложение
европас приложение

Европейско приложение (Europass), което удостоверява вашите знания и умения, описани на съответния език. То служи за по-лесно признаване на квалификацията Ви в чужбина от местни институции и работодатели. Приложението към дипломата предоставя и допълнителна информация за продължителността, характера и нивото на обучението, както и за съдържанието на курса.
Europass приложението не замества оригиналната диплома (свидетелство или удостоверение), но тъй като представя характера на придобитата квалификация, то може да способства за по-лесно признаване на дипломата от компетентните органи.
Europass приложението към дипломата представя съдържанието на свидетелството / удостоверението по стандартизиран в цяла Европа начин, което го прави особено полезно при подаване на заявление за работа в чужбина.

Свидетелство за професионално обучение

След успешно завършване на курса, обучаваните получават Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ за част от професия или Държавно СВИДЕТЕЛСТВО за трета степен на професионална квалификация и имат възможност да си намерят престижна, добре заплатена работа в България или в чужбина. При излизане в чужбина и по желание на курсиста, ние издаваме ЕВРОПАС, ПРЕПОРЪКА, СЕРТИФИКАТ. За тези, които си търсят работа, съдействаме с информация и връзка с работодател, съвети и препоръки.

Професионално обучение

Социален асистент

Дистанционно обичение с присъствена част практика в хоспис.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ: Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията “Социален асистент”, могат да заемат длъжностите
5322-1001 Домашен санитар;
5322-1002 Личен асистент;
5322-1003 Социален асистент;
5322-1004 Разносвач на храна;
5321-1001 Болногледач

 

01

Професионална реализация

Завършилите могат да работят като домашни помощници за гледане на хронично болни възрастни и деца в семейства и като болногледачи и социални асистенти в социални домове и хосписи.

02

Реална работна практика

Курсовете се провеждат от висококвалифицирани медицински специалисти. Практическото обучение се провежда в дом за стари хора с които ЦПО „Дълголетие” има сключен договор за съвместно сътрудничество. Благодарение на това сътрудничество ние представяме на нашите курсисти възможността за обучение реална обстановка и придобиване на висока квалификация по упражнявана от тях професия.

03

Желание за работа и придобиване на престижна професия в България и в чужбина

Ако Вие имате желание да работите в сферата на грижите за възрастни хора, ще можете да усвоите основните техники за грижи, свързани с извършването на тоалет, къпане, преобличане, преместване, смяна на чаршафи, подготовка на храна и хранене на възрастен или болен човек, както и теоретична обучителна част.

КАКВО Е “ВАЛИДИРАНЕ”?

Валидирането е процес, при който лица, които притежават знания и умения по дадена професия Социален систент или част от нея, но нямат документ, който да докаже това, могат да получат такъв документ чрез валидиране.

По този начин може да получите документ за професия или специалност (Свидетелство или Удостоверение за част от професия), на основание на Наредба №2 от 13.11.2014г., Указания за провеждане на процеса валидиране в Център за професионално обучение на НАПОО и Правилника на ЦПО към Академия за професионални обучения ЕООД.

По-бърз и по- гъвкав път за получаване на документ за придобита квалификация

Възможността да се валидират имат лица с продължителен трудов опит и трудов стаж, които не притежават официално признат документ за придобита професионална квалификация.

За повече информация относно валидирането можете да се свържете с нас на следният тел:  0988 862 070

Първоначално кандидатът за валидиране попълва онлайн Анкета, с която получаваме основна информация за вашият професионален опит.

На следващ етап, след като получите одобрение на база подадената първоначална информация, подавате Заявление по образец, за избраната професия и специалност.
За извършване на процедура по валидиране се сключва договор между ЦПО и лицето-заявител, в който се уреждат правата и задълженията на страните, организацията, провеждането, материалното и финансовото осигуряване.

 • В ежедневната си дейност придобивате нов житейски и социален опит, нови знания, практически умения и компетентности, за които обикновено нямате предварителна подготовка. За да ги удостоверите, Ви е необходим документ.Подход, който отчита резултатите от ученето, пести време и средства, не изисква откъсване от работата ви, разширява възможностите за получаване на знания, умения и компетентности в повече и в нови, различни професионални области.

Получвате Държавна диплома – Свидетелство за валидиране на професионална квалификация

професията 762040 “Социален асистент”

свидетелство за валидиране
свидетелство за валидиране

специалността 7620402 “Подпомагане на възрастни”

втора степен на професионална квалификация

 

1. ПОПЪЛВАНЕ НА ОНЛАЙН АНКЕТА
Попълвате Анкета, с начална информация, за да се запознаем с вашият опит и образование.

2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Предоставяте доказателствени документи за вашият професионален опит и образование.

3. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Сключваме договор за провеждане на процедурата по валидиране и заплащате съответната такса.

4. ТЕСТ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ
При необходимост решавате тестове и/или се провежда допълнително обучение по практика, с което ви се признават знания и умения нужни за валидирането.

5. ЯВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
Яявявате се на квалификационни изпити по теория и практика на професията/частта от професията, по която искате да се валидирате.

6. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ДОКУМЕНТ
Получавате документ Свидетелство за професионална квалификация/Удостоверение. Това е официален държавен документ, доказващ вашите знания, умения и компетентности.

Постоянен прием на курсисти, не чакате събиране на група

Условия на обучение

Документи за записване:
Необходими документи за кандидатстване:

Кандидатите за обучение трябва да притежават диплома за минимум завършен 10ти клас и да са навършили 16 години.

1. Сканирано копие на Документ за завършено образование (диплома за средно или висше образование).
2. Заявление (по наш образец).
3. Медицинска бележка.
4. Вносна бележка за платена такса.
5. 3 броя снимки паспортен формат.
Желаещи курсисти от чужбина
Онлайн платформата за обучение е изключително удобна за дистанционно обучение на курсисти, които не се намират физически в град Варна. Записването и регитрация се осъществява дистанционно, а регистрацията в платформата е бързо и достъпно. Изготвя се индивидуален график за провеждане на практическите и присъсвените занятия според възможността за пътуване на курсиста.
Попитайте нашите консултанти за повече информация.
Начини на плащане
Плащане по банков път:
Получател: "Академия за професионални обучения" ЕООД
Банка: АЙКАРТ АД
IBAN: BG83INTF40015028345558
BIC: INTFBGSF

Основание за плащане: Плащане за Професионално обучение по Договор за обучение №………….
Контакти
Контакти:
 • гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 39А ,
 • коордиантор обучения: +359 988 862 070
ЦПО към “Академия за професионални обучения” ЕООД , лиценз № 2018121455 / 05.11.2018 от НАПОО /Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение/ към Министерство на образованието. При записване или информация се обадете предварително на тел: +359 988 862 070
 • гр. Велико Търново, бул.България 2, ет. 3,офис 2
 • коордиантор обучения: +359 87 989 4985
ЦПО към ЕТ „Дълголетие – Гинка Генова“ , лиценз № 2018121455 / 05.11.2018 от НАПОО /Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение/ към Министерство на образованието.
град Велико Търново се намира в центъра / срещу пазара и до сградата на съдебната палата/. При записване или информация се обадете предварително на тел: 087 989 4985 – Гинка Генова.